top of page

Algemene voorwaarden

 

Offertes

 1. Wanneer een offerte aanvaard wordt door de klant, zij het telefonisch of via email, is dit bindend voor beide partijen.

 2.  De prijs van de offerte zal veranderen indien de klant naar aanloop van de dienst bijkomende diensten vraagt. De additionele prijs voor deze bijkomende diensten wordt aan het oorspronkelijk offertebedrag toegevoegd.

 3.  Activiteiten die aangevraagd en bevestigd worden door de klant kunnen tot 22 dagen voor de afgesproken datum worden geannuleerd. Reeds gemaakte kosten worden desgevallend gefactureerd aan de klant.

 4. Activiteiten die aangevraagd en bevestigd worden door de klant kunnen tot 15 dagen voor de afgesproken datum worden geannuleerd. Reeds gemaakte kosten worden desgevallend gefactureerd aan de klant, met een bijkomende vergoeding van 25% van het offertebedrag. Deze vergoeding bedraagt minstens 25 euro en maximum 1000 euro.

 5.  Bij annulatie op minder dan 15 dagen voor de afgesproken datum zal 100% van het offertebedrag gefactureerd worden aan de klant. Deze vergoeding bedraagt minstens 25 euro en maximum 1000 euro.

 

Facturatie

 1. In geval van niet-betaling op de vervaldag zal een verwijlintrest verschuldigd zijn op het factuurbedrag a rato van 1,0% per maand vertraging en dit zonder enige aanmaning.

 2.  In geval van niet-betaling op de vervaldag zal tevens het factuurbedrag, btw inclusief, vermeerderd worden met een schadevergoeding gelijk aan 12,5% van het factuurbedrag met een minimum van 25 € en een maximum van 1500 euro.

 3.  Wij behouden ons het recht voor om in geval van niet-betaling ener factuur de werkzaamheden stop te zetten. De stopzetting der werkzaamheden geldt alsdan als ingebrekestelling.

 4. Tegen de stopzetting zal de klant geen verhaal kunnen uitoefenen.

 5.  Voor alle geschillen zijn enkel de rechtbanken van het Rechtsgebied Gent bevoegd.

 6.  Onze algemene voorwaarden zijn altijd van kracht, behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk andersluidend beding.

Nieuwsbrieven 

 

Wie zijn e-mailadres ingeeft in één van de contactformulieren of downloadformulieren op deze website, kan via dit e-mailadres nieuwsbrieven of aangepaste aanbiedingen ontvangen. Wie deze e-mails niet wilt ontvangen, kan zich op elk moment uitschrijven door dit kenbaar te maken via een e-mail naar charlotte@tablot.be. Elke persoon kan zich ook eenvoudig uitschrijven voor de nieuwsbrief door onderaan de nieuwsbrief te klikken op “uitschrijven”. 

Jullie gegevens worden nooit doorgegeven aan derden. 

bottom of page